UTRZYMANIE REZULTATÓW
PROJEKTU

Informacja dotycząca trwałości projektu

„Wsparcie Postępu – rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim”

ZADANIE 4 – Rozwój usług społecznych dla osób przewlekle chorych (nowotworowo), ich rodzin, opiekunów – każdy uczestnik projektu będzie realizował indywidualną ścieżkę reintegracji.
Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 6. Integracja. Działanie 6.2. Usługi społeczne. Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), nr wniosku: RPPM.06.02.02-0049/17. Okres realizacji projektu 22.02.2019 – 31.12.2020 r.

W ramach projektu realizowane były następujące zadania:

  • Indywidualne wsparcie psychologiczne,
  • Wsparcie masażysty według indywidualnych potrzeb,
  • Refundacja prywatnych wizyt uspecjalistów m.in. dietetyka, diabetologa, rehabilitanta, okulisty itp.,
  • Samopomocowa grupa wsparcia dla opiekunów i członków rodzin osób z chorobami przewlekłymi,
  • Przeprowadzenie szkolenia z zakresu opieki nad osobami z chorobami przewlekłymi dla wolontariuszy,
  • Przeprowadzenie podstawowego kursu komputerowego,
  • Sfinansowanie ogólnodostępnych kursów/warsztatów z kwalifikacjami dla opiekunów członków rodzin osób z chorobami przewlekłymi
  • Świadczenie usług opiekuńczo –asystenckich przez wolontariuszy w domach u uczestników projektu.

W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2020 realizacji w/w projektu roku Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne deklaruje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług społecznych w formie specjalistycznego wsparcia dla podopiecznych Fundacji w Lęborku przez okres dłuższy niż okres realizacji projektu.
Zarząd Fundacji
Lęborskie Hospicjum Stacjonarne

Regionalny Program Operacyjny WojewództwA Pomorskiego na lata 2014-2020