UTRZYMANIE REZULTATÓW
PROJEKTU

Zakończenie projektu i możliwość dalszego udzielania wsparcia w ramach projektu pn. "Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim" zadanie 5 – Realizacja indywidualnej ścieżki reintegracji przez uczestników projektu – Rozwój usług społecznych realizowanych przez fundację lęborskie hospicjum stacjonarne.

Informujemy, iż zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu jego realizacja dobiegła końca z dniem 31.10.2023 r. W związku z powyższym zakończyła się możliwość finansowania ze środków projektu nr RPPM.06.02.02-22-0048/20-01.

W okresie od 01.01.2021 do 31.10.2023 projekt pn. „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” Zadanie 5 pt.: Realizacja indywidualnej ścieżki reintegracji przez uczestników projektu – Rozwój usług społecznych realizowanych przez Fundację Lęborskie Hospicjum Stacjonarne współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02 – Usługi społeczne – Poddziałania: 06.02.02 Rozwój usług społecznych. Realizacja projektu przebiegła zgodnie z założeniami wniosku a planowane rezultaty zostały osiągnięte:

Liczba wspartych w Programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 16 miejsc
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych
istniejących po zakończeniu projektu: 15 miejsc
Informujemy, iż mimo zakończenia realizacji Projektu w ramach trwałości projektu, deklarujemy instytucjonalną gotowość do wykonywania usług CUS (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości osób chętnych), przez okres 37 miesięcy.

Trwałość rezultatów projektu zostanie zapewniona poprzez:

– działanie Grupy Samopomocowej dla opiekunów/ członków rodzin osób z chorobami przewlekłymi: 1 grupa
– świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych dla osób z chorobami przewlekłymi: 15 wolontariuszy
– utrzymanie zatrudnienia: 1 etat

Wszystkie sprzęty zakupione w ramach projektu będą wykorzystywane w bieżącej pracy Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne.

Utrzymanie rezultatów projektu obejmie mieszkańców powiatu lęborskiego, osoby z chorobami przewlekłymi.

Osoby chętne do skorzystania z wsparcia prosimy o kontakt:
telefoniczny pod numerem: 609 020 046
e-mail: w.grela@fundacja-lhs.org

Zarząd Fundacji
Lęborskie Hospicjum Stacjonarne

Regionalny Program Operacyjny WojewództwA Pomorskiego na lata 2014-2020