Wyrok Sądu Rejonowego w Lęborku dotyczący pomówień

Nasza Rodzina Hospicyjna to wspaniali ludzie. Wszyscy od wielu lat angażują się bardzo, by w Pogorzelicach powstało hospicjum. Czujemy ogromne wsparcie od tysięcy osób. Tym bardziej nie godzimy się na plotki, pomówienia i naruszenie dobrego imienia kogokolwiek z nas. Bo to również dotyka wszystkich, którzy tak bardzo się angażują.

Dziś został po raz pierwszy opublikowany wyrok za pomówienia w Internecie sprzed roku naszej organizacji i pani prezes. Wyrok jest prawomocny a jego treść została podana do wiadomości publicznej na stronie Sądu Rejonowego w Lęborku jest także dostępna poniżej.


Lębork, dnia 02 kwietnia 2024 roku

Sąd Rejonowy w Lęborku II Wydział Karny w składzie:

Przewodnicząca: sędzia Iwona Wańczycka

po rozpoznaniu dnia 02 kwietnia 2024 roku w postępowaniu nakazowym na posiedzeniu bez udziału stron sprawy z oskarżenia publicznego Prokuratury Rejonowej w Lęborku przeciwko Kamilowi Krefta (Kreft) urodzonemu 28 września 1996 roku w Lęborku, synowi Piotra i Krystyny z domu Górska, oskarżonemu o to, że:

w okresie od 15 stycznia 2023 roku do 29 kwietnia 2023 roku w nieustalonym miejscu, za pośrednictwem sieci Internet ze skutkiem w Lęborku, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, posługując się kontem „Kamil Kreft” za pośrednictwem środków masowego komunikowania, pomówił Fundację Lęborskie Hospicjum Stacjonarne oraz prezesa zarządu Agatę Kozyrę o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności poprzez zamieszczenie komentarzy pod odnośnikiem do artykułu „Kompleksowy projekt drogi do budowanego Hospicjum w Pogorzelicach! LEBORK24.INFO” na stronie internetowej https://www.facebook.com/Lebork24 oraz pod odnośnikiem do artykułu „Po raz drugi wsparcie z budżetu Państwa dla budowy hospicjum. Tym razem blisko mln zł” na stronie internetowej NM

tj. o czyn z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

1.       uznaje oskarżonego Kamila Kreft za winnego popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu, opisanego powyżej tj. czynu wyczerpującego znamiona przestępstwa z art. 212 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.09.2023 r. i za to z mocy art. 212 § 2 k.k. przy zast. art. 57b § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.09.2023 r. wymierza oskarżonemu karę grzywny w rozmiarze 120 (stu dwudziestu) stawek dziennych przy przyjęciu, że jedna stawka dzienna grzywny jest równoważna 30,00 zł (trzydzieści złotych);

2.      na mocy art. 212 § 3 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.09.2023 r. orzeka wobec oskarżonego Kamila Kreft nawiązkę na rzecz Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne z siedzibą w Lęborku w kwocie 2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych);

3.      na podstawie art. 43b k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.09.2023 r. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści na: stronie internetowej Sądu Rejonowego w Lęborku oraz stronie internetowej Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne na okres 3 (trzech) miesięcy od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku;

4.      zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Lęborku 400,00 zł (czterystu złotych) tytułem zwrotu kosztów sądowych.