Celem projektu jest dążenie do zapewnienia adekwatnego do potrzeb lokalnej społeczności Powiatu Lęborskiego dostępu do usług społecznych, świadczonych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin należących do następujących grup społecznych: osób niepełnosprawnych, przewlekle i ciężko chorych oraz objętych systemem pieczy zastępczej.

 

UWAGA! Informujemy, że formularze znajdujące się w załącznikach muszą być drukowane w kolorze!!!

Przejdź do góry strony