Utrzymanie rezultatów projektuInformacja dotycząca trwałości projektu
,, Wsparcie Postępu- rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim”ZADANIE 4 – Rozwój usług społecznych dla osób przewlekle chorych (nowotworowo),ich rodzin, opiekunów- każdy uczestnik projektu będzie realizował indywidualną ścieżkę reintegracji.

Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 6. Integracja. Działanie 6.2. Usługi społeczne. Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), nr wniosku: RPPM.06.02.02-0049/17.

Okres realizacji projektu 22.02.2019 – 31.12.2020 r.W ramach projektu realizowane były następujące zadania:

• Indywidualne wsparcie psychologiczne,
• Wsparcie masażysty według indywidualnych potrzeb,
• Refundacja prywatnych wizyt u specjalistów m.in. dietetyka, diabetologa, rehabilitanta, okulisty itp.,
• Samopomocowa grupa wsparcia dla opiekunów i członków rodzin osób z chorobami przewlekłymi,
• Przeprowadzenie szkolenia z zakresu opieki nad osobami z chorobami przewlekłymi dla wolontariuszy,
• Przeprowadzenie podstawowego kursu komputerowego,
• Sfinansowanie ogólnodostępnych kursów/warsztatów z kwalifikacjami dla opiekunów członków rodzin osób z chorobami przewlekłymi
• Świadczenie usług opiekuńczo –asystenckich przez wolontariuszy w domach u uczestników projektu.W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2020 realizacji w/w projektu roku Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne deklaruje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług społecznych w formie specjalistycznego wsparcia dla podopiecznych Fundacji w Lęborku przez okres dłuższy niż okres realizacji projektu.Zarząd Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne
Regionalny Program Operacyjny Województw Pomorskiego na lata 2014-2020